Setup Menus in Admin Panel

ติดต่อสอบถามสถาบัน :
 

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการโรงแรมไทย

INSTITUTE OF THAI HOTEL ENTREPRENUER DEVELOPMENT

WWW.ITHED.ORG

ISO 20121

มาตรฐานการจัดการประชุมและนิทรรศการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ISO 20121

ISO 20121:2012, Event sustainability managementsystemsมาตรฐานนี้มุ่งที่จะช่วยเหลือองค์กรที่จัดประชุมสามารถพัฒนาระบบการจัดการประชุมแบบครบวงจรให้ยั่งยืนการจัดกิจกรรมทุกประเภทไม่ว่าเป็นการจัดเลี้ยงแบบง่ายๆ ในหมู่บ้าน หรือชุมชนจนกระทั่งมหกรรมกีฬาระดับโลก เช่น มหกรรมกีฬาโอลิมปิค ล้วนสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการใช้น้ำและพลังงานไฟฟ้า การจัดงานมหกรรมขนาดใหญ่ๆ จะทำให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน ในช่วง ปี พ.ศ. 2548 บรรดาผู้เกี่ยวข้องกับการจัดงานประชุมและงานมหกรรมต่างๆ เริ่มตระหนักถึงการที่จำเป็นต้องมีมาตรฐานในการกำกับดูแลการจัดการประชุม ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมกีฬาโลก โอลิมปิค ใน กรุงลอนดอน

     มร.เดวิด สตั๊บบส์ (David Stubbs) ประธานอนุกรรมการการจัดการสิ่งแวดล้อม ของมหกรรมกีฬาโอลิมปิคและ พาราลิมปิคได้เสนอแนวคิดในการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานนี้ เขาได้นำเรื่องนี้หารือกับสถาบันมาตรฐานอังกฤษ ในปีพ.ศ.2550 สถาบันมาตรฐานของอังกฤษ British Standards Institution BSIได้ริเริ่มสร้างมาตรฐาน BS 8901:2007 เพื่อ ใช้เป็นคู่มือในการบริหารการจัดงานประชุมและมหกรรมกีฬา และได้มีการพัฒนาคู่มือฉบับดังกล่าว BS8901 อีกครั้ง และได้พิมพ์เผยแพร่ในปี 2552 มาตรฐาน BS 8901 ได้รับการยอมรับในกลุ่มมืออาชีพในการจัดประชุม และการจัดประชุมระดับนานาชาติหลายครั้ง เช่น การประชุมเรื่องสภาวะโลกร้อนขององค์กรสหประชาติUnited Nations Conference on Climate Change และการประชุมประจำปี 2552 ของไมโครซอฟท์ Microsoft Convergence2009 in New Orleans, Louisiana, USA เมืองนิวส์ออร์ลีน มลรัฐหลุยเซียน่า สหรัฐอเมริกา ในเดือนมีนาคม 2552

แนวทางการพัฒนา ISO 20121

สืบเนื่องจากการพัฒนามาตรฐาน BS 8901 ในเดือนพฤษภาคม2552 กลุ่มผู้พัฒนา BSI ได้ร่วมมือกับสถาบันมาตรฐานบราซิล จัดทำร่างข้อเสนอมาตรฐานต่อสำนักงานมาตรฐานนานาชาติ ISO เพื่อพิจารณายกร่าง โดย ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญเรื่องมาตรฐานจาก 25 ประเทศและผู้สังเกตการณ์จาก 10 ประเทศ และได้มีองค์การภาคเอกชนซึ่งทำธุรกิจด้านการจัดประชุม และงานมหกรรมต่างๆ จากทั่วโลก จำนวน8 องค์กร เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งรวมถึงคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมในมหกรรมกีฬาโอลิมปิคเข้าร่วมให้ข้อมูล และชี้แจงประสบการณ์ที่ ผ่านมาด้วยในที่สุดที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบในการกำหนดมาตรฐานสำหรับการจัดประชุมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ISO 20121:2012 และจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน Event sustainability managementsystems-Requirements with guidance for use ออกเผยแพร่ในเดือนมิถุนายน ปี 2555

รายละเอียด มาตรฐาน ISO 20121

มาตรฐาน ISO 20121 ผูกพันกับผู้ประกอบการทุกระดับในอุตสาหกรรมการประชุมตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน เช่น องค์กรผู้จัดงาน ผู้บริหารงานประชุม บริษัทรับงานก่อสร้าง ในงานผู้ให้บริการด้านอาหารตลอดจน ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า หรือขนถ่ายสัมภาระในงาน มาตรฐานที่สร้างขึ้น มุ่งในการพัฒนาการจัดการประชุมที่ยั่งยืน โดยกำหนดกรอบและแนวทางปฏิบัติการลด หรือหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ หรือสร้างผลกระทบในทางลบต่อการจัดงานเพื่อให้องค์กร ผู้จัดงาน และผู้บริหารสามารถ ลด หรือหลีกเลี่ยงกิจกรรม ที่ส่งผลเสียในระหว่างการวางแผนและ การกำหนดกระบวนการทำงาน ปัจจัยสำคัญในการพิจารณา การจัดการประชุม เช่น การเลือกสถานที่การขนส่ง การกำจัดขยะ การกำหนดกลยุทธการบริการ อาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ลดขยะเศษอาหารสนับสนุนสภาพการทำงานที่ถูกสุขอนามัย และสามารถสร้างทักษะที่ถูกต้องให้กับพนักงาน มาตรฐาน ISO 20121 จะช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ และปริมาณขยะ และความสุแก่ผู้ปฏิบัติงาน มาตรฐานนี้ยังเป็นคู่มือแนะนำวิธีการสื่อสาร การวางแผนและควบคุมเงื่อนไข และพันธะของคู่ค้าการจัดซื้อจัดหาตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน และมีการติดตามประเมินผล มาตรฐานนี้เป็นประโยชน์ต่อการจัดงานทุกขนาดและทุกระดับ

หน่วยงานและองค์กรที่นำมาตรฐาน ISO 20121 ไปใช้ในการจัดงาน

มหกรรมกีฬาโลก โอลิมปิค ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ปี2012 London Organising Committee of the Olympic and ParalympicGames และ Weymouth and Portland National SailingAcademy (WPNSA)

ติดต่อสมาคม

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการโรงแรมไทย (ITHED) เลขที่ 2/60 เมืองทอง 1 ถนนแจ้งวัฒนะ 14 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 08 9410 4150, 0 2982 4803 โทรสาร 0 2574 3819 อีเมล: ithed2013@gmail.com

address

INSTITUE OF THAI HOTEL ENTREPRENEUR DELVELOPMENT (ITHED) 2/60 Muangthong 1 Chaengwattana 14 Road, Laksi, Bangkok 10210 Tel. 08 9410 4150, 0 2982 4803 Fax. 0 2574 3819 Email: ithed2013@gmail.com

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

top